<th id="5lq"></th>

   <th id="5lq"><form id="5lq"><listing id="5lq"></listing></form></th><th id="5lq"><meter id="5lq"></meter></th>

       <track id="5lq"><progress id="5lq"></progress></track><track id="5lq"><form id="5lq"></form></track>

       Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

       Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

       P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

       Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
       Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

       Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

       (zkrácený ?lánek 12 stran)

       M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

       Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

       V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

       V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

        

       Mobilizace a cesta na frontu

       V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

       V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

        

       Na srbské frontě a v zajetí

       P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

       V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

       Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

       Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

       Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

       Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

       20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

       Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

       Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

       15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

       Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

       V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

        

       Anabáze z Valjeva do Valony

       Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

       P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

       Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

       Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

       Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

       Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

       Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

        

       „Pole ztracené“

       Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

       Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

       Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

        

       Ve francouzských táborech

       18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

       Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

       V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

       V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

       4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

        

       Vzh?ru do legií!

       Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

       P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

       Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

       Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

       Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

       My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

       Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

        

       V bojích na západní frontě

       Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

       Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

       Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

       Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

       Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

       P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

       Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

       Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

       Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

       8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

        

        

        

       © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

       Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

       K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

       Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

       p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

       Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

       Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

       Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

       P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

       Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

       Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

       Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

       25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

       Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

       Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

       Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

       Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

       Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

       Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

       V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

       Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

       Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

       4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

       Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

       Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

       V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

       Slovník, vysvětlivky, komentá?e

       abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

       ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

       akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

       Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

       alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

       Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

       anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

       aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

       apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

       Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

       Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

       arsenál zbrojnice

       Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

       Autrichiens fr. Rakušáci

       batalion pluk

       bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

       bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

       boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

       cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

       cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

       ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

       ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

       desentér desertér

       Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

       dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

       Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

       fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

       feldkurát vojenský kněz

       feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

       feldšpitál něm. polní nemocnice

       feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

       febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

       flota námo?nictvo

       Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

       fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

       fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

       gruppo it. zde: oddělení

       halt! něm. povel zastavit, stát!

       Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

       Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

       infanterie dělost?electvo

       Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

       jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

       ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

       kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

       kantina zde: prodejna pro zajatce

       kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

       kavalerie jezdectvo

       kellner něm. ?íšník

       komisárek vojenský chléb kyselé chuti

       komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

       konduktér pr?vod?í

       korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

       Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

       ku?a srb. d?m

       kuláš zast. guláš

       Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

       lágrovat něm.tábo?it

       lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

       landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

       landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

       Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

       lettres fr. dopisy

       losung něm. zde: heslo dne

       mantl něm. vojenský pláš?

       marodní kniha něm. kniha nemocných

       marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

       maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

       maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

       mantúra vojenský oblek

       merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

       Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

       náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

       obrlajtnant něm. nadporu?ík

       oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

       ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

       para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

       pasírka něm. povolenka

       Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

       pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

       Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

       Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

       piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

       piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

       pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

       pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

       posichrovat něm. pojistit, zajistit

       Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

       profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

       Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

       rakije pálenka

       raport hlášení

       rast něm. odpo?inek

       Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

       règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

       Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

       rekonvalescent lat. zotavující se pacient

       Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

       Ristung něm. výzbroj

       salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

       saniterák vojenský ošet?ovatel

       separace oddělení

       studovat zde: zabavit

       Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

       Stationskomando něm. posádkové velení

       stra?ár srb. strá?ce

       štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

       Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

       Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

       tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

       tagwach něm.budí?ek

       therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

       trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

       t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

       Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

       Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

       Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

       Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

       wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

       z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

       zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

       zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

       รองพื้น ไม่ เป็น สิว น้ำหอม หมี ซิ่ง ราคา โรงงาน เซ รั่ ม สํา ห รับ คน ผิว แห้ง น้ำหอม madam fin ขวด น้ํา หอม เปล่า ซื้อ ที่ไหน รองพื้น ฟิต มี ราคา รองพื้น ลัง โคม รีวิว รองพื้น เอ ส เต้ ขนาด ทดลอง ซื้อ ที่ไหน แป้ง ผสม รองพื้น shu uemura รีวิว สูตร บํา รุ ง ผม แห้ง เสีย น้ำหอม coach pantip น้ํา หอม ดา วิด อ ฟ ผู้หญิง ดูแล หน้า ให้ ขาว ใส รองพื้น giorgio armani รีวิว ราคา รองพื้น revlon รองพื้น estee lauder double wear ขนาด ทดลอง น้ํา หอม มิ นิ โซ กลิ่น โจ มา โลน รองพื้น jovina พัน ทิป deesay มี ขาย ที่ไหน รองพื้น dior forever รีวิว รีวิว รองพื้น ศรีจันทร์ เจ้า หญิง pantip chanel perfection lumiere velvet รีวิว น้ำหอม ทอ ส น้ำหอม victoria secret ราคา น้ำหอม พลอย maybelline fit me แป้ง รีวิว รองพื้น คิว เพรส ใน เซ เว่ น รองพื้น ศรีจันทร์ enchanted gucci rush pantip แป้ง ผสม รองพื้น laura mercier รองพื้น ทา ตัว ปิด สิว หลัง deesay มี ขาย ที่ไหน น้ำหอม กลิ่น ทะเล แป้ง ล อ รี อั ล infallible รีวิว pantip รองพื้น ทอม ฟ อ ร์ ด แป้ง ผสม รองพื้น la prairie รีวิว น้ำหอม burberry her ราคา รองพื้น ปกปิด ดี ใน เซ เว่ น polo sport น้ํา หอม น้ำหอม bvlgari ผู้ชาย รีวิว ครีม บำรุง ผิว หน้า pantip 2020 แป้ง ผสม รองพื้น fit me บํา รุ ง ผม เกาหลี รองพื้น deesay nian pantip วิธี ทํา ผมเปีย แป้ง mac nc30 รีวิว รองพื้น พระจันทร์ pantip อา ร์ แกน อ อย ล์ บํา รุ ง ผม etude รองพื้น รองพื้น halfmoon ดี ไหม จิ ม มี่ ชู น้ํา หอม แป้ง in2it หัวใจ ครีม บํา รุ ง หน้า 30 น้ำหอม ลัง โคม มี กี่ รุ่น เซ รั่ ม บำรุง ผม ยี่ห้อ ไหน ดี 2018 น้ํา หอม ออ เร น ทอ ล สีชมพู น้ำหอม lusy pantip อาหาร อร่อย ดอนเมือง รองพื้น เล น่า น้ํา หอม นุ ก bsc รองพื้น revlon ฝา ดำ อร่อย พระราม 2 น้ำหอม กลิ่น ยั่ว ๆ รองพื้น เว ล คอส my burberry black pantip แพ้ รองพื้น รองพื้น innisfree n21 รองพื้น เฑ อ รองพื้น ศรีจันทร์ 130 น้ำหอม คิว เพรส สี ม่วง รองพื้น อา ชิ ตา แป้ง gino mccray พัน ทิป น้ํา หอม ท เว ล พลัส สีชมพู แป้ง ผสม รองพื้น chanel 2019 เซ รั่ ม ใช้ แล้ว หน้า ใส วิคตอเรีย ซีเคร็ท กลิ่น ไหน หอม ครีม ทา หน้า ผู้ชาย ก่อน นอน รองพื้น เร ฟ ลอน เบอร์ 330 รอง พื้นที่ ใช้ ดี แป้ง ผสม รองพื้น pantip 2019 น้ำหอม ขวด สีชมพู น้ํา หอม ดิ ออ ร์ addict 4711 น้ํา หอม แป้ง mac lightful รองพื้น shu uemura unlimited ราคา บำรุง ผม หลัง ทำ สี tom ford shade and illuminate soft radiance foundation รีวิว หัว น้ำหอม ราคา ส่ง kr handsome perfume dermacol รองพื้น น้ำหอม อังกฤษ รองพื้น ปกปิด คุม มัน 2019 น้ำหอม ariana grande ซื้อ ที่ไหน คอน ดิ ชั่ น เนอ ร์ กับ ท รี ท เม้น แป้ง shiseido synchro น้ำหอม ปรับอากาศ รถยนต์ ทำ ผม ไป วัด น้ำหอม dior joy น้ำหอม zara baby รอง พื้นที่ ช่าง แต่งหน้า ใช้ วิธี ทำ เครา ติ น สด รองพื้น innisfree n23 น้ำหอม dkny ราคา น้ํา หอม รา ฟ ล อ เร น น้ำหอม เด็ก zara รองพื้น เล็บ ร่อน รองพื้น คุม มัน 2018 ถูก และ ดี อบ อร่อย บางนา เมนู น้ํา มัน บํา รุ ง ผม ยี่ห้อ ไหน ดี เซ รั่ ม ลด ริ้ว รอย ผู้ชาย อบ อร่อย เมนู แนะ นํา เจ ล บํา รุ ง ผม ลัง โคม ลา วี เอ เบ ล เซต บํา รุ ง ผิว หน้า น้ำหอม estee ครีม บำรุง หน้า เซ เว่ น รองพื้น ทอม ฟ อ ร์ ด น้ำหอม jadore จิ ม มี่ ชู น้ํา หอม น้ํา หอม ปลุก อารมณ์ แนะ นํา เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม รองพื้น marc jacob รีวิว เซ รั่ ม ลด ริ้ว รอย ผู้ชาย บำรุง ผม ทำ สี revlon ฝา ดำ รองพื้น etude double lasting serum foundation รีวิว อาหาร อร่อย ฝั่ง ธน รองพื้น clarins รีวิว ราคา น้ำหอม zara น้ำหอม ยอด นิยม 2020 น้ำหอม chaps ทํา ผม แต่งงาน รองพื้น arty perfect foundation รีวิว jo malone สาขา ไหน บ้าง น้ํา หอม ออ เร น ทอ ล สี ม่วง laura mercier foundation powder รีวิว ครีม บำรุง ผิว แห้ง น้ํา หอม cute press เซ เว่ น แป้ง maybelline fit me รีวิว jovina รีวิว pantip ท รี ท เม้น ท์ ผม ทำ สี แป้ง ศรีจันทร์ enchanted pantip น้ำหอม ariana grande ซื้อ ที่ไหน แป้ง คุ ช ชั่ น chy รองพื้น ไม่ อุด ตัน เซ เว่ น cc รองพื้น แป้ง so merris say ราคา bvlgari omnia ราคา เคาน์เตอร์ รองพื้น ysl pantip น้ํา หอม ลด ราคา 2020 สั่ง น้ำหอม มาดาม ฟิ น ขวด เล็ก น้ํา หอม cute press อัน ไหน หอม ครีม ทา หน้า แนะนำ ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม ให้ มี น้ํา หนัก lancome miracle ราคา เคาน์เตอร์ ครีม บำรุง หน้า อายุ 60 พัน ทิป อาหาร อร่อย แจ้งวัฒนะ รีวิว รองพื้น cherben pantip รีวิว แป้ง เจ้า นาง 02 น้ำหอม ฟี โร โมน เกาหลี รองพื้น ล อ รี อั ล โปร แม ท ทำ ผม ผู้ชาย สูตร หมัก ผม สวย โลชั่น หน้า ขาว ครีม บํา รุ ง หน้า 30 น้ำหอม ariana grande ซื้อ ที่ไหน น้ำหอม etude พร้อม ส่ง รองพื้น พีช น้ํา หอม ออ เร น ทอ ล กลิ่น พีช น้ำหอม ชา แน ล ผู้หญิง น้ำหอม กุ ช ชี่ แบ ม บู espoir รองพื้น น้ํา หอม เบ อ เบ อ รี่ บ ริ ท bb หัวเห็ด รีวิว รองพื้น mti hd รองพื้น ผิว แทน เซ เว่ น น้ำหอม lyn around รองพื้น บางเบา ปกปิด น้ำหอม ราคา ถูก กลิ่น แพง น้ำหอม blue ครีม บํา รุ ง เกาหลี azzaro wanted ราคา kat von d รองพื้น ท รี ท เม้น ท์ ดี แคช รองพื้น เนียน กริบ ทำ ผม แก ส บี้ ผม นุ่ม มี น้ํา หนัก อาหาร อร่อย รามอินทรา น้ำหอม bvlgari ราคา eveandboy อาหาร อร่อย แจ้งวัฒนะ น้ํา หอม cute press อัน ไหน หอม เซ รั่ ม เติม น้ำ ให้ ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี น้ำหอม dior sauvage ราคา รองพื้น venzen รีวิว pantip บํา รุ ง ผม ผู้ชาย ไพร เม อ ร์ เม อ เร ส ก้า แบบ ซอง น้ํา หอม คิว เพรส สวี ท มั ส ค์ enchanteur สี ไหน หอม สุด รองพื้น fit me แบบ ซอง รีวิว น้ํา พริก หนุ่ม เจ้า ไหน อร่อย วิธี ทํา ให้ ผม นุ่ม สลวย รองพื้น ตัว ไหน ใช้ ดี เซต ครีม บํา รุ ง หน้า ck be 200ml ของ แท้ ทํา ผม แอร์ โฮสเตส หัว น้ำหอม ราคา ส่ง น้ำหอม ck one ราคา รองพื้น ลู เซี ย รีวิว รองพื้น ชา แน ล ตัว ใหม่ รองพื้น กัน เหงื่อ กัน น้ํา คุม มัน เซ เว่ น ขาย หัว น้ํา หอม รองพื้น ศรีจันทร์ รีวิว pantip น้ำหอม ยั่ว ผู้ชาย น้ำหอม แอ ป เปิ้ ล ได ร์ งุ้ม ปลาย รองพื้น maybelline fit me รีวิว artistry รองพื้น รีวิว รองพื้น revlon ตัว ใหม่ รองพื้น laura maybelline fit me หัว ปั๊ม แป้ง sasi mousse mellow รีวิว pantip รองพื้น fit me แบบ ซอง รีวิว เม ย์ เบ ล ลี น รองพื้น ck1 ราคา dior homme intense ราคา รีวิว รองพื้น เร ฟ ลอน jovina รีวิว pantip คอน ซีล เลอ ร์ คั ฟ เวอร์ มาร์ค น้ำหอม แอร์ เม ส รีวิว เซ รั่ ม หน้า ขาว ซัน ซิ ล ท รี ท เม้น ท์ อ อย ทา หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี benefit hello happy velvet powder foundation รีวิว รองพื้น dermacol วัต สัน วิธี แต่งหน้า ทำ ผม รองพื้น ซอง เม อ เร ส ก้า รองพื้น เบา ๆ le labo กลิ่น ไหน หอม รองพื้น zhe ราคา ครีม ทา หน้า สำหรับ ผิว แห้ง รองพื้น gb coco chanel mademoiselle ราคา รองพื้น giorgio armani power fabric รีวิว รองพื้น infallible น้ำหอม armani mania ฟี โร โมน น้ำหอม ครีม บํา รุ ง ผิว สํา ห รับ ผู้ชาย น้ำหอม ฟี โร โมน ชาย รองพื้น ศรีจันทร์ 120 รีวิว ครีม บำรุง ผิว หน้า pantip 2020 ท รี ท เม้น ท์ ผม ยืด การ ทํา ผม ck one gold ติด ทน ไหม รองพื้น lena ราคา รองพื้น so merris say รองพื้น สํา ห รับ คน เป็น สิว pantip รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น แบบ หลอด รองพื้น เจ้า นาง dior sauvage มี กี่ แบบ รองพื้น เฌอ เบ ญ รีวิว อบ อร่อย เมนู แนะ นํา รองพื้น bk แบบ หลอด bvlgari แป้ง เด็ก maybelline แป้ง bvlgari extreme pour homme ราคา รองพื้น mac nc20 รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น ตัว ไหน ดี better skin 4u2 miss dior กลิ่น ไหน หอม น้ํา หอม jacob น้ำหอม อาหรับ นำ เข้า น้ำหอม zara ผู้ชาย กลิ่น ไหน หอม รองพื้น ปิด รอย สัก เซ เว่ น รองพื้น เอ ส เต้ ขนาด ทดลอง ซื้อ ที่ไหน รองพื้น ปิด รอย แผลเป็น น้ํา หอม ยิ ป แซง กลิ่น ไหน หอม ครีม บำรุง ผิว หน้า วัต สัน น้ำหอม อังกฤษ ตลาด น้ำหอม อาหรับ รองพื้น ขั้น เทพ 2020 อาหาร อร่อย ตลาดพลู ไน ท์ ครีม สํา ห รับ ผิว แพ้ ง่าย รองพื้น พีช armaf club de nuit intense ซื้อ ที่ไหน รองพื้น bourjois เบอร์ 51 รีวิว creed aventus แท้ chanel gabrielle น้ำหอม อาหาร จีน อร่อย ไม่ แพง ครีม ทา หน้า ผิว มัน รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ใช้ ดี วิธี ทํา ให้ ผม นุ่ม สวย marc jacob รองพื้น อร่อย ซี ฟู้ ด ครีม ทา หน้า ผู้ชาย ก่อน นอน escada น้ํา หอม รองพื้น ใช้ ดี ใน เซ เว่ น เซต บํา รุ ง ผิว หน้า รองพื้น ศรีจันทร์ ตัว ใหม่ pantip เซ รั่ ม หน้า แห้ง หมัก ท รี ท เม้น เม เบ อ ลี น fit me แป้ง รองพื้น cute press airy matte pantip รองพื้น estee ราคา รองพื้น ล อ รี อั ล แบบ หลอด ตัว ใหม่ น้ำหอม cooc คือ รองพื้น cute press ซอง กลิ่น โอ เชี่ยน รองพื้น พีช รองพื้น กัน เหงื่อ กัน น้ํา คุม มัน เซ เว่ น ครีม บํา รุ ง ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด creed perfume ราคา wet n wild photo focus foundation รีวิว รองพื้น ผิว ขาว เหลือง ทำ ผม ไป ร ร ครีม บำรุง ผิว หน้า ใบ บัวบก ครีม บำรุง สำหรับ ผู้ชาย รีวิว รองพื้น nian รีวิว รองพื้น halfmoon น้ำหอม กลิ่น วา นิล ลา ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า อายุ 30 tom ford shade and illuminate soft radiance foundation รีวิว น้ำหอม mith pantip น้ำหอม มิยา เกะ น้ํา หอม ยิ ป แซง ผู้หญิง รองพื้น รัน รองพื้น clarins รีวิว รองพื้น เฌอ เบ ญ ใช้ ดี ไหม ชอง ปอง scandal ทำ ผม เอง ง่ายๆ รีวิว รองพื้น dior เบอร์ โทร มาดาม ฟิ น รองพื้น covermark extra formula รองพื้น gb maybelline fit me foundation รีวิว รองพื้น collection น้ำหอม เกรด mirror ราคา ส่ง รองพื้น ถาวร รองพื้น jovina ตัว ใหม่ pantip รอง พื้นที่ ติด ทน นาน รีวิว รองพื้น espoir โจ มา โลน ผู้ชาย ราคา miss dior koh gen do aqua foundation รีวิว แป้ง เอ ส เต้ ดับเบิ้ล แว ร์ วิธี ทำ เครา ติ น สด ขวด น้ำหอม ราคา ส่ง กันแดด ผสม รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น ยอด นิยม mac studio fix powder plus foundation รีวิว น้ำหอม ralph lauren รองพื้น oil free polo sport น้ํา หอม ทำ ผม ไป วัด รองพื้น fit me แบบ ซอง รีวิว ทา คุ ช ชั่ น ต้อง ทา รองพื้น ไหม boss น้ำหอม น้ำหอม versace eros รีวิว ครีม บำรุง ผิว หน้า น้ำหอม หวาน ๆ รีวิว รองพื้น jovina สูตร ใหม่ pantip รองพื้น นิ ก ซ์ รองพื้น 7 สูตร หมัก ผม ฟู รองพื้น หน้า ขาว ขวด น้ำหอม เปล่า น้ำหอม มิส ดิ ออ รองพื้น คิว เพรส ดี ไหม yugen น้ํา หอม อาหาร อร่อย ตลาดพลู gucci rush ราคา เคา เตอร์ รองพื้น bourjois รีวิว รองพื้น ฉ่ำ วาว รองพื้น dior backstage ดี ไหม น้ำหอม elizabeth arden พัน ทิป น้ำหอม โพ เอ็ ม เซ รั่ ม ผม ล อ รี อั ล ราคา รองพื้น เอ ส เต้ เครา ติ น บํา รุ ง ผม เสีย น่ำ หอม ทำ ผม สวย รองพื้น daiso น้ำหอม วิคตอเรีย ลด ราคา รองพื้น ออ เร น ทอ ล น้ำหอม ขวด ม่วง gino mccray แป้ง รองพื้น fit me แบบ ซอง รีวิว รองพื้น น้อง ฉัตร pantip มาดาม ฟิ น มี กี่ สี น้ำหอม ผู้ชาย ราคา ถูก ท รี ท เม้น ท์ ผม ราคา รองพื้น amway รองพื้น ชา ลี น ดี ไหม etude house double lasting serum foundation รีวิว รองพื้น เกาหลี ขั้น เทพ รองพื้น tanako แป้ง รองพื้น คุม มัน น้ำหอม black opium so merris say รองพื้น สูตร บํา รุ ง ผิว หน้า น้ํา หอม cute press pantip น้ำหอม ยก ขา ราคา รองพื้น หน้า ใส รองพื้น น้อง ฉัตร pantip รองพื้น ศรีจันทร์ 130 รองพื้น ดี เซ่ รีวิว สั่ง น้ำหอม รองพื้น บิวตี้ บุ ฟ เฟ่ น้ํา หอม แห้ง ผสม ฟี โร โมน 18 lifeford รองพื้น ครีม ทา หน้า ผิว มัน รองพื้น cozme pantip merrezca water base รีวิว รองพื้น halfmoon รีวิว pantip น้ำหอม กลิ่น เทียบ แบรนด์ รองพื้น full coverage น้ำหอม กลิ่น แป้ง zara รองพื้น ผิว ขาว เหลือง canmake marshmallow finish powder รีวิว ล อ รี อั ล รองพื้น ฝา แดง jadore ราคา น้ํา หอม เซ เว่ น 2020 แป้ง ผสม รองพื้น ไม่ อุด ตัน น้ำหอม กลิ่น ขนม ใจ ฟู versace pour homme ราคา ห้าง น้ำหอม olympea รองพื้น dolce & gabbana รีวิว รองพื้น merrezca ดี ไหม fin น้ํา หอม รองพื้น เนียน รีวิว nars natural radiant longwear foundation รีวิว pantip วิธี ทํา ผม สวย ๆ ง่ายๆ บํา รุ ง ผม ผู้ชาย แฮ โคด ใส่ ผม น้ํา หอม แป้ง กลิ่น ไหน หอม รีวิว รองพื้น halfmoon แป้ง ysl ราคา ชุด บํา รุ ง ผิว หน้า รองพื้น innisfree my foundation รีวิว น้ำหอม cr7 น้ํา หอม เบ อ เบ อ รี่ บ ริ ท รีวิว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า pantip 2020 น้ํา หอม เบ อ เบ อ รี่ บ ริ ท อาหาร เช้า อร่อย ครีม ลด ริ้ว รอย อายุ 40 ใน เซ เว่ น รองพื้น essence covermark essence foundation รีวิว รองพื้น เร ฟ ลอน ฝา ใส รองพื้น ศรีจันทร์ แบบ ซอง รีวิว รองพื้น ชา ลี น pantip giorgio armani รองพื้น รองพื้น อิน ทู อิ ท รองพื้น ฟิต มี เซ เว่ น เซ รั่ ม บำรุง ผม เกาหลี แนะ นํา เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม แป้ง gino mccray พัน ทิป รองพื้น ตัว ไหน ดี 2020 น้ํา หอม จุ๊บ ปา จุ๊บ รองพื้น mac nc20 รองพื้น ยี่ห้อ อะไร ดี รองพื้น สํา ห รับ ผิว แห้ง ใน เซ เว่ น น้ํา หอม คิง ส์ ส เต ล ล่า ราคา ส่ง the face shop ink lasting foundation รีวิว รองพื้น dior prestige ครีม บำรุง ผิว หน้าที่ ดี ที่สุด น้ํา หอม jacob รีวิว แป้ง ผสม รองพื้น pantip creed silver mountain water ซื้อ ที่ไหน รองพื้น ชิ เช โด้ พัน ทิป น้ำหอม วิคตอเรีย ซีเคร็ท ราคา รีวิว รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น ครีม บำรุง สำหรับ ผิว แพ้ ง่าย อาหาร ที่ น่า กิน ที่สุด ใน โลก กันแดด ผสม รองพื้น pantip น้ำหอม ใส่ ผม น้ำหอม ขวด ม่วง oriental princess ส เปร ย์ น้ำหอม ฉีด ผ้า ร้าน ขายส่ง น้ำหอม canmake marshmallow finish foundation รีวิว แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น cute press น้ำหอม ปา โก้ แป้ง cle de peau ขวด แบ่ง น้ำหอม ขายส่ง รองพื้น revlon ราคา watson กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น ralph lauren น้ำหอม คอน ดิ ชั่ น เนอ ร์ กับ ท รี ท เม้น innisfree foundation รีวิว รองพื้น เจ้า หญิง ศรีจันทร์ แบบ ซอง jovina ขาย ที่ไหน รองพื้น ปิด รอย สัก เซ เว่ น น้ํา หอม อา มา นี่ โค้ด ท รี ท เม้น ท์ แก้ ผม ร่วง กลิ่น ไม้ กฤษณา pantip ทํา ผม อยู่ บ้าน เพอร์ฟูม คือ น้ํา หอม บั ต เตอร์ ฟลาย กลิ่น ไหน หอม น้ำหอม mk แป้ง canmake marshmallow foundation อาหาร เช้า อร่อย อ อย ใส่ ผม ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น คุม มัน 2019 pantip รองพื้น innisfree n22 รองพื้น ดี 2019 ฌ อง ปอ ล โก ล ติ เย ร์ ราคา แป้ง mac nc25 รีวิว รองพื้น ผู้ชาย ผิว เข้ม รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี สุด luminous silk foundation รีวิว รองพื้น kma รีวิว เอ ส เต้ ล อ เด อ ร์ น้ํา หอม แป้ง so merris say ราคา รองพื้น สํา ห รับ คน หน้า มัน เหงื่อ เยอะ ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม แห้ง เสีย น้ำหอม chanel ผู้หญิง น้ํา หอม กระตุ้น อารมณ์ น้ำหอม ysl ผู้ชาย y แป้ง cherben dkny apple เขียว clarins รองพื้น รองพื้น สํา ห รับ ผิว แห้ง แพ้ ง่าย น้ํา หอม ผู้หญิง ใน เซ เว่ น น้ำหอม อาหรับ ราคา ส่ง merrezca ส กิน อั พ แป้ง ผสม รองพื้น ผิว แพ้ ง่าย สูตร หมัก ผม แห้ง ฟู น้ํา หอม บ ลู เบ อ รี่ her รองพื้น estee lauder double wear ขนาด ทดลอง รองพื้น คุม มัน 2018 ถูก และ ดี creed aventus แท้ น้ำหอม miniso ออก ใหม่ แป้ง ผสม รองพื้น ถูก และ ดี เบอร์ รองพื้น น้ำหอม cooc สี ไหน หอม เท ส เตอร์ น้ำหอม อาหาร อร่อย สุขุมวิท วิธี ทำ เครา ติ น สด รองพื้น halfmoon pantip polo sport น้ํา หอม แป้ง mac studio fix nc25 armani si ราคา โจ มา โลน คือ รองพื้น เม เบ อ ลี น fit me รีวิว รองพื้น dior forever รีวิว การ ผสม น้ำหอม 4711 น้ํา หอม รีวิว เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า รองพื้น ลู เซี ย รีวิว เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ผู้ชาย หน้า ชุ่มชื้น ส เปร ย์ ฉีด ผ้า หอม ดาว นี่ รีวิว รองพื้น kate artistry รองพื้น แป้งฝุ่น หลัง รองพื้น รองพื้น lancome teint idole ultra wear รีวิว คลิป ทำ ผม clarins skin illusion foundation รีวิว ร้าน ขาย หัว น้ำหอม ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า สํา ห รับ ผู้ชาย รองพื้น etude รีวิว รองพื้น กระจก ทำ ผม ผู้ชาย แป้ง น้ำ รองพื้น happy ราคา espoir pro tailor foundation be silk รีวิว น้ํา หอม วิคตอเรีย กลิ่น ไหน หอม สุด น้ำหอม ครู สิ ตา ทำ น้ำหอม เอง charleen รองพื้น รองพื้น benefit hello happy รีวิว รองพื้น สิ วัน นา ตัว ไหน ใช้ ดี ขาย น้ำหอม cc oo ผู้หญิง กลิ่น ไม้ กฤษณา pantip รองพื้น zhe ซื้อ ที่ไหน ผู้ชาย ดูแล ผิว หน้า ysl แป้ง รองพื้น ดิ ออ ร์ backstage แป้ง lunasol ผิว แห้ง ที่ รองพื้น น้ํา หอม cute press เซ เว่ น รองพื้น มะเขือเทศ paco rabanne อ่าน ว่า chanel allure homme sport ราคา central น้ำหอม moschino หมี jo malone 30ml ราคา แป้ง ผสม รองพื้น ผิว แห้ง coco chanel mademoiselle ราคา รองพื้น essence แป้ง zhe มี ขาย ที่ไหน gucci rush pantip ครีม บำรุง หน้าที่ ดี ที่สุด น้ำหอม japara น้ำหอม วิคตอเรีย อาหรับ รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น แบบ กระปุก รองพื้น อิน นิ ส ฟรี ราคา รองพื้น benefit hello happy รีวิว montblanc น้ำหอม รองพื้น giorgio armani โทน เหลือง chanel coco mademoiselle ราคา king power คอน ซีล เลอ ร์ คั ฟ เวอร์ มาร์ค น้ํา หอม ทอม มี่ เกิ ร์ ล davidoff ราคา แป้งฝุ่น หลัง รองพื้น รองพื้น สํา ห รับ คน หน้า มัน เหงื่อ เยอะ dermacol ของ แท้ ซื้อ ที่ไหน รองพื้น เม อ เร ส ก้า ซอง เซ รั่ ม บำรุง ผม เกาหลี สูตร บํา รุ ง ผม แห้ง เสีย น้ํา มัน บํา รุ ง ผิว หน้า ทา คุ ช ชั่ น ต้อง ทา รองพื้น ไหม แป้ง covermark moisture veil lx น้ำหอม อาหรับ ราคา ส่ง น้ํา หอม โคล เอ้ love story รีวิว เซ รั่ ม หน้า ขาว ที่ บํา รุ ง ผม ใน เซ เว่ น น้ำหอม versace 5ml รองพื้น ชา ลี น พัน ทิป สูตร ผม นุ่ม น้ำหอม เอ เลี่ยน เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ลด ริ้ว รอย น้ำหอม aishixuand น้ำหอม good girl ราคา สั่ง น้ำหอม venzen รองพื้น อาหาร อร่อย ดอนเมือง gucci guilty black ราคา น้ำหอม สิ น้ำหอม ราคา แพง น้ำหอม dorall collection โลชั่น น้ำหอม ใน เซ เว่ น รองพื้น เม เบ อ ลี น fit me ราคา butterfly thai perfume กลิ่น ไหน หอม รองพื้น mac ดี ไหม น้ำหอม ขวด สี ดำ รองพื้น บางเบา คุม มัน รองพื้น clarins everlasting น้ำหอม กลิ่น ดอกบัว แป้ง ผสม รองพื้น laura mercier เบอร์ 2 ขาย หัว น้ํา หอม gucci rush pantip marc jacob น้ำหอม dorall collection ของ แท้ รองพื้น chanel ultra le teint รีวิว ทำ ผม ผู้ชาย bvlgari rose goldea ราคา เครา ติ น เซ รั่ ม น้ํา หอม delina รองพื้น กันแดด เซ เว่ น merrezca แบบ ซอง รีวิว น้ำหอม ลัง โคม มี กี่ รุ่น รองพื้น ไอ มิ น รองพื้น หน้า ไม่ ดร อป กันแดด ผสม รองพื้น ใน เซ เว่ น ขาย น้ำหอม cc oo ผู้ชาย แป้ง ysl รีวิว ส เปร ย์ ฉีด ตัว หอม ผลิตภัณฑ์ มาดาม ฟิ น versace pour homme ราคา ห้าง กันแดด ผสม รองพื้น pantip น้ำหอม bath and body works วี ไว ต์ โอ เด อ ร์ เพอร์ฟูม บ ล อ ส ซั่ ม รองพื้น เม อ เร ส ก้า ซอง โลชั่น victoria's secret กลิ่น ไหน หอม สุด รองพื้น ทา ตัว เซ เว่ น รองพื้น drugstore 2019 รองพื้น คลีนิค giorgio armani รองพื้น รองพื้น ไข่ปลา คา เวี ย ร์ อยาก ขาย น้ำหอม รอง พื้นที่ ช่าง แต่งหน้า ใช้ dior sauvage 100ml ราคา น้ำหอม กลิ่น หวาน ละมุน cute press airy matte foundation รีวิว น้ํา มัน บํา รุ ง ผิว หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น etude double lasting serum foundation dermacol ราคา ส เปร ย์ รองพื้น ผิว กาย รีวิว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า โทรม รองพื้น sulwhasoo รองพื้น ไม่ ต้อง ทา แป้ง ทับ น้ำหอม ที่ ผู้หญิง ต้อง มี น้ำหอม mk แป้ง canmake marshmallow ครีม ทา หน้า ผู้ชาย ก่อน นอน น้ำหอม bvlgari ผู้ชาย ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม ยืด รองพื้น แบรนด์ ไหน ดี สั่ง น้ำหอม รองพื้น สำหรับ คน อายุ 60 กลิ่น น้ำหอม ยอด นิยม แป้ง maybelline super stay เซ รั่ ม บำรุง ผม ชาย ทํา ผม เจ้า หญิง รีวิว รองพื้น lancome teint idole ultra wear น้ำหอม bvlgari ของ แท้ น้ำหอม เอ ส เซนส์ สี ฟ้า แป้ง ผสม รองพื้น mac pantip สุด ยอด รองพื้น 2019 รองพื้น etude double lasting น้ำหอม ม้า ทอง น้ำหอม deep blue น้ำหอม chanel chance น้ำหอม elizabeth arden น้ำหอม การบินไทย กลิ่น ฮิต น้ํา หอม ยู นิ คอร์น สี ไหน หอม สุด รองพื้น laura mercier 2019 รองพื้น เฌอ เบ ญ ดี ไหม รองพื้น ปิด รอย สัก เซ เว่ น รองพื้น jovina มี ขาย ที่ไหน น้ำหอม versace bright crystal แท้ deesay รองพื้น รองพื้น กัน น้ํา กัน เหงื่อ เซ เว่ น รองพื้น ถาวร น้ำหอม ysl black optimum ราคา ทํา ผม ง่ายๆ ด้วย ตัว เอง รองพื้น ศรีจันทร์ 130 น้ํา หอม เซ เว่ น ติด ทน ท รี ท เม้น ท์ ผม ผู้ชาย merrezca แบบ ซอง รีวิว รีวิว รองพื้น คุม มัน chanel chance สี ส้ม รองพื้น kanebo รองพื้น cherben ดี ไหม pantip รองพื้น banila co น้ำหอม เสียสาว รองพื้น benefit hello happy รีวิว รองพื้น ชา ลี น พัน ทิป รองพื้น revlon ฝา ดำ รองพื้น เม เบ อ ลี น ซอง sulwhasoo sheer lasting foundation รีวิว รองพื้น ปกปิด คุม มัน รองพื้น lamer ทา คุ ช ชั่ น ต้อง ทา รองพื้น ไหม รองพื้น พระจันทร์ พัน ทิป แป้ง รองพื้น 2020 หัว เชื้อ น้ำหอม คือ ทำ ผม ผู้ชาย รองพื้น revlon ฝา ดำ serum บํา รุ ง ผิว หน้า chloe eau de parfum ราคา แป้ง so merris say รีวิว รองพื้น เนย โชติ กา อร่อย บาง แสน แป้ง ปกปิด ขั้น เทพ gucci guilty black ราคา รองพื้น แป้ง รองพื้น ตลับ หมัก ท รี ท เม้น รองพื้น cute press ราคา รองพื้น เร ฟ ลอน เบอร์ 330 ส เปร ย์ ฉีด ผ้า หอม aster รองพื้น ศศิ น้ำหอม พลังงาน หิน โลชั่น หน้า ทํา ผม นาง รํา รองพื้น ทา ตัว เซ เว่ น ท รี ท เม้น ท์ หมัก ผม ยี่ห้อ ไหน ดี น้ํา หอม กิ ฟ ฟา รี น ผู้หญิง aventus creed ราคา น้ำหอม shopee รองพื้น cozme รีวิว รองพื้น หน้า เนียน ใส น้ำหอม วิคตอเรีย สี ม่วง ครีม บำรุง ผิว หน้าที่ ดี ที่สุด รองพื้น dior 2019 ครีม บํา รุ ง หน้า ผิว แห้ง รองพื้น mti joy น้ำหอม ชา แน ล กลิ่น ยอด นิยม แป้ง mac nc25 น้ำหอม อาหรับ นำ เข้า srichand รองพื้น น้ำหอม แท้ ราคา ถูก ครีม บํา รุ ง หน้า 2019 รีวิว รองพื้น jovina pantip น้ำหอม tommy girl น้ำหอม สำหรับ ผู้หญิง ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม pantip บํา รุ ง ผม เสีย pantip แป้ง ทู เว ย์ ยี่ห้อ ไหน ดี รีวิว รองพื้น bk รองพื้น กระจก น้ำหอม กฤษณา น้ำหอม กลิ่น แป้ง zara ราคา รองพื้น อาหาร อร่อย มีนบุรี น้ำหอม ใส่ ห้อง รองพื้น ปกปิด คุม มัน 2019 บริษัท นำ เข้า น้ำหอม ทํา ผม มา ม่า ถาวร เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ดัด ipsa foundation ultimate รีวิว ท รี ท เม้น ท์ ยี่ห้อ ไหน ดี น้ํา หอม ดิ ออ ร์ กลิ่น ไหน หอม น้ำหอม กลิ่น ว นิ ลา ผู้ชาย รองพื้น สํา ห รับ คน เป็น สิว pantip น้ํา หอม chanel coco mademoiselle luminous silk foundation รีวิว y eau de parfum ราคา รองพื้น สำหรับ ผิว แพ้ ง่าย แป้ง ผสม รองพื้น lancome deesay มี ขาย ที่ไหน ทำ ผม แต่งงาน วิธี ทำ ผม สวย ๆ ดิ ออ ร์ บ ลู ม มิ่ง บู เก้ bvlgari omnia สี ม่วง รองพื้น เบอร์ 3 รองพื้น เร ฟ ลอน เบอร์ ไหน ดี น้ํา หอม ยู นิ คอร์น สี ไหน หอม สุด แนะ นํา ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย boss hugo boss ราคา น้ำหอม hugo boss กลิ่น ไหน หอม น้ํา หอม ยิ ป แซง กลิ่น ไหน หอม รองพื้น bourjois เบอร์ 52 รีวิว ท รี ท เม้น เครา ติ น ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น lancome teint idole ราคา madam fin น้ํา หอม รองพื้น giorgio armani รีวิว แป้ง ผสม รองพื้น สำหรับ ผิว แห้ง ราคา ถูก dior sauvage parfum ราคา ysl all hours foundation ราคา รองพื้น บางเบา ฉ่ำ วาว น้ํา หอม ผู้หญิง ที่ ผู้ชาย ชอบ 2019 pantip อ อย หมัก ผม ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม ยืด chanel chance สี ส้ม แป้ง lunasol ผิว แห้ง ส เปร ย์ ฉีด ผ้า หอม ดาว นี่ น้ำหอม จั สติ น รองพื้น clarins everlasting youth fluid รองพื้น ถาวร รองพื้น ปกปิด รอย สิว 2020 แป้ง น้ำ รองพื้น happy ราคา ครีม บำรุง ผิว หน้าที่ ดี ที่สุด รองพื้น ผิว มัน ขาย น้ำหอม tester รองพื้น บางเบา ปกปิด คุม มัน 2020 รีวิว รองพื้น ซอง รีวิว ครีม บำรุง หน้า แป้ง fit me ใน เซ เว่ น น้ํา หอม แห้ง ผสม ฟี โร โมน 18 น้ำหอม mk เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม แห้ง เสีย เซ เว่ น แป้ง giffarine รองพื้น บ็อบ บี้ บ ราว น์ รีวิว น้ํา หอม grace น้ำหอม gucci flora gardenia pantip giorgio armani si ราคา day cream ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น เอ ส เต้ ผิว ขาว เหลือง รองพื้น คือ รีวิว รองพื้น laura mercier flawless lumiere รองพื้น dd วิธี ทํา ให้ ผม หอม clinique even better refresh รีวิว รองพื้น อา ชิ ตา น้ำหอม allure labrary รองพื้น วิธี ทํา ผม สวย ๆ ง่ายๆ แป้ง pony effect ราคา ทํา ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ใช้ เอง รองพื้น งาน ผิว คุม มัน ครีม บํา รุ ง ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี แป้ง ทู เว ย์ ยี่ห้อ ไหน ดี kate secret skin maker zero powder รีวิว clinique acne solutions liquid makeup รีวิว บำรุง ผม แห้ง เสีย madame fin ราคา รองพื้น คิว เพลส แบบ ซอง แป้ง cherben dior sauvage ราคา king power แป้ง ผสม รองพื้น pantip 2019 น้ำหอม ชาน ย อ ล polo น้ำหอม น้ำหอม jean paul versace pour homme ราคา ห้าง รองพื้น 3ce jo malone กลิ่น ใหม่ 2019 อบ อร่อย ราชพฤกษ์ ราคา น้ำหอม วิคตอเรีย ราคา รองพื้น แอ น อ ลิ ชา รองพื้น shiseido ตัว ใหม่ ขวด น้ำหอม 30 ml กลิ่น น้ำหอม ยอด นิยม giorgio armani si ราคา น้ำหอม นุ๊ ก ดูแล ผม เสีย รองพื้น ล อ รี อั ล ฝา แดง ตัว ใหม่ น้ำหอม คิว เพรส สี ม่วง น้ำหอม clinique happy รองพื้น arty น้ํา หอม เซ เว่ น 2020 ครีม มาดาม ฟิ น สี ไหน หอม อาหาร อร่อย นิมมาน sungrace รองพื้น แป้ง ผสม รองพื้น covermark moisture veil lx รีวิว le labo กลิ่น ไหน หอม sungrace รองพื้น เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม เสีย ศรีจันทร์ แบบ ซอง ขายส่ง ขวด น้ำหอม สำ เพ็ง ราคา ถูก รองพื้น ถูก และ ดี ใน เซ เว่ น รองพื้น สำหรับ คน หน้า แห้ง รองพื้น venzen davidoff cool water woman หอม ไหม เม ย์ เบ ล ลี น รองพื้น ส่วนผสม ของ น้ำหอม เซ รั่ ม บำรุง ผม ไม่มี ซิ ลิ โคน รองพื้น บางเบา แต่ ปกปิด แป้ง chanel le teint ultra tenue รีวิว รองพื้น lucia ดี ไหม pantip อาหาร แนะนำ ตลาด นก ฮูก รีวิว แป้ง cute press airy matte hourglass รองพื้น น้ํา หอม มิ นิ โซ ราคา รองพื้น cute press แบบ ซอง รีวิว รองพื้น mac nc20 น้ำหอม lusy น้ำหอม เอ ส เต้ กลิ่น ไหน หอม ครีม ทา หน้า แนะนำ โลชั่น victoria's secret กลิ่น ไหน หอม สุด รองพื้น ไข่ปลา คา เวี ย ร์ รองพื้น the face shop น้ํา หอม มิ นิ โซ ติด ทน ไหม ผม สวย มี น้ํา หนัก น้ํา หอม ไอ ด อ ล เกาหลี estee lauder น้ำหอม เซ รั่ ม วิตามิน ซี ทา ผิว กาย น้ำหอม polo sport narciso น้ำหอม รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น แบบ แท่ง น้ำหอม กลิ่น ส้ม น้ำหอม bn coco chanel น้ำหอม แป้ง sola urban decay stay naked foundation รีวิว ครีม บํา รุ ง สํา ห รับ ผิว แห้ง รองพื้น merrezca pantip น้ำหอม แบรนด์ แท้ miss dior blooming bouquet 100ml ราคา teint idole ultra wear foundation รีวิว ครีม รักษา ผิว หน้า รองพื้น charleen รีวิว รองพื้น สํา ห รับ คน แพ้ ง่าย น้ำหอม กลิ่น ยั่ว ๆ น้ำหอม yantao บะ จ่าง เจ้า ไหน อร่อย ขาย น้ำหอม ติด รถยนต์ อ อย หมัก ผม น้ำหอม cooc สี ไหน หอม โลชั่น บำรุง ผิว หน้า รองพื้น ศรีจันทร์ รีวิว vanilla รองพื้น ซี dkny แอ ป เปิ้ ล เขียว ของ แท้ แนะ นํา เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม รองพื้น ซอง เซ เว่ น 2020 สุด ยอด รองพื้น 2019 แป้ง เซ็ ต รองพื้น my burberry black pantip แป้ง ysl ราคา แป้ง ผสม รองพื้น chanel 2019 รองพื้น dior backstage ดี ไหม รองพื้น ศรีจันทร์ แบบ ซอง รีวิว รองพื้น ปิด รอย แผลเป็น รองพื้น fit me 120 รองพื้น so merris say รีวิว ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม แห้ง เสีย shu uemura unlimited foundation รีวิว 764 รองพื้น แบบ น้ำ lucia baby skin foundation น้ํา หอม ท เว ล พลัส สี ฟ้า น้ำหอม esxense สี แดง เอ ส เต้ ล อ เด อ ร์ น้ํา หอม อาหาร อร่อย สุขุมวิท รองพื้น cute press pantip น้ํา หอม coco สี ดํา อร่อย พระราม 9 น้ำหอม joy dermacol ราคา รองพื้น เซ เว่ น รีวิว เซ รั่ ม ผม ดัด รองพื้น ยิ ป แซง อาหาร อร่อย พัฒนาการ จาด อ ร์ ดิ ออ ร์ น้ำหอม ผู้ชาย ราคา ถูก pantip มาดาม ฟิ น ของ แท้ ซื้อ ที่ไหน รองพื้น เนียน ดี เซ่ รองพื้น สํา ห รับ คน หน้า มัน เซ เว่ น รองพื้น deesay ซื้อ ที่ไหน รีวิว revlon colorstay รองพื้น nee cara รีวิว รองพื้น ดีๆ ใน เซ เว่ น ครีม บำรุง ผิว หน้า สูตร อ่อนโยน รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น ตัว ไหน ดี น้ำหอม กิ ฟ ฟา รี น หอม มั้ ย หมัก ผม ด้วย อ อย ครีม บํา รุ ง หน้า ลด ริ้ว รอย ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้หญิง 40 แป้ง nian รีวิว รองพื้น dior backstage ดี ไหม รองพื้น สำหรับ ผิว แห้ง 2019
       รองเท้า หนัง ผู้ชาย hush puppies| ครีม ลบรอย ดำ| กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง uniqlo| ครีม เอ ส วัน| อาหาร เสริม วิตามิน อี| วิตามิน สำหรับ วัย ทอง| เสื้อผ้า ลาย ดอก| เสื้อ ใย กัญ ชง ผู้หญิง| วัด ความ ยาว กางเกง| รองเท้า สตรี ท| ครีม อา บู ติ น ดี ไหม| คาเฟ่ แถว วัด มังกร| ครีม หน้า ฉ่ำ วาว| ครีม บํา รุ ง ขอบ ตา ดํา| ezerra ครีม| รองเท้า แตะ nike kawa| boots vitamin c ราคา| แตะ lacoste| กางเกง ลาย ส ก็ อ ต ราคา ส่ง| ครีม ทา ส้น เท้า แตก scholl| ครีม ช่วย ผิว ขาว| เครื่องสำอาง เกาหลี มา ใหม่| กางเกง ยีน ส์ ขา กระบอก ใหญ่ ชาย| เสื้อ ลินิน คอปาด| แบบ เสื้อผ้า อิน โด| กางเกง ยีน ส์ ขา จั๊ ม ผู้หญิง| ครีม ช่วย ผิว ขาว| คาเฟ่ แนว รถไฟฟ้า| วิตามิน dhc สี เขียว| รองเท้า ผ้าใบ vans ผู้หญิง ของ แท้| วิตามิน ซี เกาหลี วิธี กิน| วิตามิน บำรุง สายตา และ สมอง| คาเฟ่ สวนหลวง| เครื่อง สํา อา ง เกาหลี pantip| ร้าน กาแฟ วิว สวย ใกล้ ฉัน| กางเกง 5 ส่วน เข้า รูป| กันแดด ผิว มัน| วิตามิน รวม เม็ด ฟู่| รองเท้า แตะ นิ่ม ๆ| คาเฟ่ ม น| madecera cream สี เหลือง| เสื้อกล้าม เด็ก ผู้หญิง| รองเท้า ใส่ เดิน ใน บ้าน| ครีม ใช้ ดี| รองเท้า baoji สี ขาว| ร้าน กาแฟ ชิ ว ๆ ใกล้ ฉัน| centrum silver 50 ผู้หญิง pantip| เสื้อ แขน สั้น ผู้หญิง| รองเท้า combat| ครีม ทา ขา หนีบ ดํา ใน วัต สัน| yeezy มือ สอง| 1d+ day artist café| minus 20 ครีม ราคา| รองเท้า แตะ ฟองน้ำ| เสื้อผ้า ส ปัน| รองเท้า skechers go run| คอนเวิร์ส all star| birkenstock ผู้หญิง| ที่ วาง เครื่อง สํา อา ง| รองเท้า เท วิน ลด ราคา| วิตามิน ยี่ห้อ ไหน ดี pantip| รองเท้า ugg| ครีม venda ดี ไหม| ลบรอย แผลเป็น ที่ ขา|